2015 - Fuchshuber Architekten: Katharinenhöfe Leipzig 2


Fuchshuber_Katharinenhoefe_Leipzig_WE20-Schlafzimmer_150914