2015 - Fuchshuber Architekten: Katharinenhöfe Leipzig 2