2015 - Fuchshuber Architekten: Katharinenhöfe Leipzig


Fuchshuber_Katharinenhoefe_Leipzig_Foye_150915