2013 - Fuchshuber Architekten: Katharinenhöfe Leipzig


Fuchshuber_Katharinenhoefe_Leipzig_Abend_130920_01