2013 - Fuchshuber Architekten: Katharinenhöfe Leipzig