2021 - Nickl & Partner Architekten AG: TU Bibliothek Dortmund


Nickl_Bibliothek_TU_Dortmund_190830