2021 - Nickl & Partner Architekten AG: TU Bibliothek Dortmund